سیستم یادآوری وظایف

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سیستم یادآور وظایف

با این ویژگی هیچگاه وظایف کارکنان به فراموشی سپرده نمی شود.