پذیرش و ویزیت

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکان پذیرش بیماران، و ثبت اطلاعات مربوط به دارو، آزمایش و رادیولوژی