گواهی امنیت سامانه سینا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
گواهی امنیت

شرکت تلاشگران جزیره رویا به استناد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان توسعه  دهنده و ناشر سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا  به  سایر دانشگاه ها انتخاب گردیده است. یکی از الزامات توسعه این سامانه به سایر دانشگاه ها اخذ گواهی امنیت از سازمان افتا می باشد که معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که دارای حق مادی و معنوی این نرم افزار می باشد اقدام به اخذ گواهی افتا نموده است.

محصول سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا با کد شناسه IRL-MDH-SecT-SLA-NDA مورخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ مطابق چارچوب ها و الزامات فنی -امنیتی مورد نظر سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت راهبردی افتا براساس متدولوژی استاندارد ارزیابی های بین المللی توسط آزمایشگاه امنیت ایریانا در حال انجام می باشد که آخرین وضعیت اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قابل دسترس می باشد.