گواهینامه های سپاس
گواهسنامه سپاس گواهینامه سپاس نرم افزار درمانگاه
گواهینامه سپاس نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گواهینامه سپاس نرم افزار مدیریت داروخانه گواهینامه سپاس نرم افزار مدیریت کلینیک
گواهینامه سپاس نوبت دهی گواهینامه سپاس مطب گواهی سپاس
گواهینامه سپاس نرم افزار نوبت دهی گواهینامه سپاس نرم افزار مدیریت مطب گواهینامه سپاس نرم افزار HIS
سایر گواهینامه ها
گواهی امنیت سینا گواهی امنیت سلامت نگار نظام صنفی رایانه ای
گواهی امنیت سامانه سینا (حق نشر با شرکت) گواهی امنیت سلامت نگار نظام صنفی رایانه ای
گواهی شورای عالی انفورماتیک ایران کد تائیدیه فنی نرم افزار سلامت نگار
گواهی شورای عالی انفورماتیک ایران کد تائیدیه فنی نرم افزار سلامت نگار