نرم افزار ثبت نسخ بیمه

سامانه مدیریت ثبت نسخ بیمه سلامت نگار  برای پزشک و دندانپزشک ، کلینیک و درمانگاه ، مراکز پاراکلینیک (سونوگرافی ،رادیولوژی،دیالیز، فیزیوتراپی ، پرتودرمانی و..)، مرکز تصویر برداری و آزمایشگاهی و در کل همه نوع نسخ بیمه پزشکان و یا شرکت های ثبت نسخ تهیه شده است. کاربری آسان و بروزرسانی مدام با تغییرات سازمان ها و پارامتریک بودن کلیه بخش های نرم افزار از ویژگی های آن می باشد.

خروجی های موجود در نرم افزار:

لیست دارو تامین اجتماعی(NOS1)

لیست دارو خدمات درمانی

لیست دارو خدمات درمانی روستایی

لیست دارو خدمات درمانی سلامت همگانی

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق خویش فرما- آزمایشگاه(NOS2)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق خویش فرما – دندانپزشکی(NOS2)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق سایر اقشار- ویزیت(NOS3)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق سایر اقشار- آزمایشگاه(NOS3)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق سایر اقشار – دندانپزشکی(NOS3)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق روستایی- ویزیت(NOS4)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق روستایی- آزمایشگاه(NOS4)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق روستایی- دندانپزشکی(NOS4)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بیماران خاص- ویزیت(NOS5)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بیماران خاص- آزمایشگاه(NOS5)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بیماران خاص- دندانپزشکی(NOS5)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بستری شهری- ویزیت(NOS9)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بستری شهری- آزمایشگاه(NOS9)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بستری شهری- دندانپزشکی(NOS9)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق ایرانیان- ویزیت (NOS10)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق ایرانیان- آزمایشگاه (NOS10)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق ایرانیان- دندانپزشکی (NOS10)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بیمه سلامت همگانی- ویزیت(NOS15)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بیمه سلامت همگانی- آزمایشگاه(NOS15)

بیمه خدمات درمانی -فایل صندوق بیمه سلامت همگانی- دندانپزشکی(NOS15)

تامین اجتماعی – فایل آزمایشگاه

تامین اجتماعی – فایل غیرآزمایشگاه

تامین اجتماعی – فایل دندانپزشکی ( به تفکیک پزشک )

تامین اجتماعی پزشک ( به تفکیک پزشک )

تامین اجتماعی مامائی ( به تفکیک ماما )

تامین اجتماعی پزشک ( لیست کلی )

تامین اجتماعی دندانپزشک ( لیست کلی )

تامین اجتماعی مامائی ( لیست کلی )

تامین اجتماعی به تفکیک پزشک و خدمات ( برگ رسیدگی )

تامین اجتماعی – فایل دندانپزشکی ( به تفکیک خدمات )

تامین اجتماعی – فایل دندانپزشکی ( تعداد )

بیمه نیروهای مسلح -فایل صندوق جانباز- ویزیت(vis2)

بیمه نیروهای مسلح -فایل صندوق جانباز- آزمایشگاه(AZM2)

تامین اجتماعی دندانپزشک تفصیلی

بیمه نیروهای مسلح -فایل صندوق جانباز- دندانپزشکی(vis2)

بیمه نیروهای مسلح -فایل سایر صندوق ها- ویزیت(vis1)

بیمه نیروهای مسلح -فایل سایر صندوق ها- آزمایشگاه(AZM1)

بیمه نیروهای مسلح -فایل سایر صندوق ها- دندانپزشکی(vis1)

تامین اجتماعی دندانپزشک و خدمات ( برگ رسیدگی )

بیمه خدمات درمانی -روستایی خاص- آزمایشگاه(NOS4)

بیمه کمیته امداد – آزمایشگاه(NOS7)

لیست خدمات آزمایشگاهی صندوق روستایی سطح یک

لیست خدمات آزمایشگاهی صندوق روستایی ( جدید )

 

 

تیکتینگ

نرم افزار پشتیبانی مشتریان

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان این سامانه موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و

غربالگری نوزادان

نرم افزار غربالگری نوزادان

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه جدید، هیچ برنامه نرم افزاری جامعی برای این فرآیند طراحی نگردیده

پرونده سپاس

پیاده سازی سرویس های سپاس

با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تبادل داده سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی درمانگاه های خصوصی از بستر دیتاس وزارت بهداشت، شرکت تلاشگران جزیره رویا که کلیه